Slovo kultura pochází z latinského „cultura“ odvozeného z kořene „colere" s významem zušlechťovat, kultivovat. Obyčejně se slovem kultura označují vybrané, vznešenější lidské činnosti, zejména umělecké. Kultura ale také poukazuje na něco mnohem širšího. Hovoří o způsobu života lidí, o jejich postojích, zvycích, filozofii, chování apod. A to vše se odráží i v umění. Tyto rozmanitosti a dovednosti v uměleckých oborech, ať už je to divadelnictví, malířství, sochařství, hudba nebo tanec, pak zpětně poukazují na vznešené hodnoty lidí a společnosti, která je uchovává. 

V Indii můžete ještě dnes spatřit, tedy alespoň na určitých místech, mnohé pozůstatky tradiční védské kultury. A proč vůbec hovořit o védské nebo také vaišnavské kultuře? Vaišnavská kultura s sebou totiž přináší život duchovního světa. V takové vznešené kultuře nenajdete tak proklínané bolehlavy pocházející z pachtění se po pomíjivých pozlátkách hmotného světa. V ní se můžete konečně zastavit a volně se nechat unášet vlnami blaženosti. V duchovním světě, jak říkají vaišnavští básníci, je každé slovo písní a každý krok tancem. 

K životu lidí neodmyslitelně patřili, a je tomu tak i dnes, mnohé festivaly a divadelní představení, které ukazovaly nesčetné zábavy Krišny a jeho oddaných. Velice oblíbené jsou i menší nebo větší hudební setkání (kírtany), kdy s tancem a za doprovodu hudebních nástrojů je opěvována Krišnova sláva. U takových festivalů samozřejmě nemůže chybět velká závěrečná hostina, která patří k velice příjemnému a zajisté očekávanému zakončení jakékoli společenské události.