Náboženství

Všechna důležitá písma člověku nařizují, aby žil bez zbytečného násilí. Starý zákon říká: „Nezabiješ.“ Bohužel lidé toto prohlášení mylně vykládají pouze jako odkaz na vraždu. Ale původní hebrejština uvádí lo tirzach, což v doslovném překladu znamená „nezbiješ“. Úplný hebrejsko-anglický slovník Dr. Reubena Alcalayho říká, že slovo tirzach se vztahuje, zejména pak v klasickém hebrejském užití, na jakýkoli druh zabíjení a nikoli jen na vraždu člověka.

Ačkoli Starý zákon obsahuje jistá pravidla ohledně pojídání masa, je zřejmé, že ideální je být vegetarián. V knize Genesis (1:29) nalézáme, jak Bůh samotný prohlašuje: „Dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny.“ i v dalších knihách Bible velcí prorokové pojídání masa odsuzují.

Pro mnoho křesťanů je největším nepochopením víra, že Kristus jedl maso, a dále to, že se Nový zákon o pojídání masa zmiňuje. Ale když se podíváme na řecké rukopisy, můžeme se všimnout, že jako maso byla přeložena slova jako trophe, brome a další, která označují potravu nebo jídlo jen obecně. Například v Evangeliu sv. Lukáše (8:55) čteme, že Ježíš vzkřísil ženu a nařídil, aby jí dali maso. Ale řecké slovo, které zde bylo přeloženo jako maso je phago, což znamená pouze „jíst“. Řecky se maso řekne kreas a nikdy nebylo použito ve spojení s Kristem. Nikde v Novém zákoně nenajdeme důkaz, že by Ježíš jedl maso. To vše souhlasí se slavným proroctvím Izaiáše o Ježíšově příchodu: „Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré.“ (Izaiáš 7:14).

V knize „Tak pravil Mohamed“ (přeložil Dr. M. Hafiz Syed) se žáci dotazují proroka Mohammeda: „Je pravda, že existují odměny za naše dobrodiní, která činíme čtyřnožcům, a za to, že jim dáváme pít vodu?“ a Mohammed odpovídá: „Za dobrodiní prokázané jakémukoli zvířeti přichází odměna.“

Pán Buddha je známý zvláště svým kázáním proti zabíjení zvířat. Ustanovil nenásilí (ahimsá) a vegetariánství jako základní kroky na cestě k seberealizaci a vyslovil zásady: „Neporážej vola, který oře tvé pole“ a „Neoddávej se nenasytnosti, která vede k zabíjení zvířat“.

Nenásilí jako etický základ vegetariánství zdůrazňují také védská písma staré Indie. Například v Manu-samhitě (sbírce zákonů) stojí: „Maso nelze nikdy získat bez ublížení živým stvořením, proto nechť se člověk vyhýbá požívání masa.“ V Mahábháratě se vyskytuje mnoho nařízení proti zabíjení zvířat. „Ten, kdo chce udržovat maso svého těla pojídáním masa z těl jiných bytostí, žije v utrpení, ať už se narodil v jakémkoli životním druhu.“ „Kdo může být krutější a sobečtější než ten, kdo udržuje své tělo pojídáním masa z těl nevinných zvířat.“ „Ti, kdo touží mít dobrou paměť, být krásní, žít dlouze, mít pevné zdraví a tělesnou, morální a duchovní sílu, by neměli jíst zvířata.“ Bytosti umístěné v různých tělech musí naplnit určitou dobu, po kterou jsou uvězněni v hmotném těle. Musí završit dobu vymezenou k životu v příslušném těle a teprve potom se mohou povýšit do jiného těla. Zabíjení zvířat nebo jakýchkoli bytostí pouze narušuje tento proces. Zabití zvířete přerušuje jeho evoluci živočišnými druhy a ten, kdo zabíjí, si bude muset vytrpět následky takového hříšného jednání. Nikdo by proto neměl zabíjet těla pro svůj smyslový požitek, protože tím se jen zaplétá do hříšných činností.<< Vegetariánství – úvod